Nieuwe NEN 8026 gepubliceerd voor feedback uit de markt

| Door Odette Koldewey

In 2023 wordt de nieuwe norm voor assetmanagement vastgesteld, de NEN 8026. Deze norm geeft structuur bij het inrichten van de vastgoedorganisatie

Copyright IVVD – klik voor grotere afbeelding

De nieuwe NEN 8026 biedt organisaties een methode voor het realiseren van waarde met bestaande fysieke assets zoals vastgoedobjecten, civiele kunstwerken en infrastructuur. Een normcommissie met mensen van de Rijksgebouwendienst, woningcorporaties, gemeenten en adviseurs heeft een conceptversie van de norm opgesteld waar het werkveld tot 1 maart op kan reageren. Medio 2023 wordt de norm uitgebracht.
De NEN 8026 bevat kaders voor de sturing op risico’s, prestaties en kosten van vastgoed en infrastructurele werken. Deze kaders maken het makkelijker om de keuzes in het beleid te vertalen naar de praktijk. De norm beschrijft in de vastgoedpiramide het tactisch niveau en zit daarmee tussen het strategisch en operationeel beheer in.

De nieuwe norm gaat over ‘Waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving’. Daarmee geeft de norm, vanuit vooraf strategisch vastgestelde waardeaspecten, richting aan het opstellen van een waardekompas: zowel voor een gebruiksfase als voor een eventuele transitiefase. Voorbeelden van toe te kennen waardeaspecten per thema zijn:

             Techniek en functioneren: compliance, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid
•             Kosten en baten: economie, financieel, rendement, marktwaarde, toekomstwaarde, gebruikswaarde, belevingswaarde
•             Leefomgeving en maatschappij: esthetica, cultuurhistorisch, leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, circulair, ecologisch, energieverbruik, klimaatadaptief, inclusiviteit

Deze waardeaspecten kunnen verder worden uitgewerkt in een waardekompas. Hierin zijn de beleidsdoelen vastgelegd die richtinggevend zijn voor de uit te werken instandhoudingseisen en -concepten en plannen. De eisen en concepten kunnen variëren in tijd, per asset en per locatie en moeten door de organisatie zelf verder worden uitgewerkt.

Om de norm goed en eenduidig toe te passen is een gemeenschappelijke terminologie vastgelegd. Dit normontwerp staat op zichzelf en sluit op tactisch niveau aan op het strategisch assetmanagementplan (SAMP). Het geeft mede richting aan de wijze waarop concreet inhoud gegeven kan worden aan het opstellen van assetmanagementplannen (AMP-en).

De methodiek is bedoeld voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheren van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving en voor professionals die deze organisaties hierbij ondersteunen. In de norm wordt voor alle managementniveaus (bestuurlijk, strategische, tactische en operationeel) aangegeven:

•             Welke data en informatie minimaal nodig zijn op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau
•             Welke rollen erbij betrokken zijn
             Hoe de monitorings- en bijsturingscyclus (PDCA) is ingericht
             Welke producten er nodig zijn

Inzicht in risico’s, prestaties en kosten van assets is cruciaal om aan te kunnen tonen of de assets daadwerkelijk waarde toevoegen aan een organisatie. Daarom wordt in de norm per managementniveau aangegeven welke informatiebehoefte er is en welke informatie moet worden aangeleverd. De norm geeft tevens handvatten om instandhoudingseisen en – concepten op te stellen.

Wil je de norm inzien en wil je input leveren dan kan dat via deze link:

Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving | NEN Je hebt hiervoor de tijd tot 1 maart 2023.

Voor verdere achtergrondinformatie over het tot stand komen van de norm of uitleg over de methodiek kunt u contact opnemen met rapporteur van deze norm Johan Smit, Principal Consultant bij Helix Advies. jsmit@helix.nl of via 06-83518892.

Masterclass NEN 8026