Sturen op waarde met NEN 8026

| Door IVVD

Smit en Rezelman zien het als hun missie om waardegestuurd assetmanagement onder de aandacht te brengen van bestuurders van organisaties met een vastgoedportefeuille. Immers, het bestuur is verantwoordelijk om op strategische niveau de juiste besluiten te nemen over beheer, vernieuwing en onderhoud.

Complex Radboud Universiteit

Sturen op waarde wordt steeds belangrijker voor maatschappelijk vastgoed. De nieuwe norm voor assetmanagement, NEN 8026, biedt organisaties houvast bij het strategisch en waardegestuurd in stand houden en beheren van hun vastgoed. ‘Een krachtig middel om op zowel strategisch als tactisch niveau antwoord te geven op de grote transities.’

Door de toenemende stapeling van ambities wordt het voor organisaties steeds lastiger om de juiste koers te bepalen. Welke waarden wil een organisatie realiseren? Hoe verhouden die waarden zich tot elkaar? En welke rol spelen de assets (gebouwen en infrastructuur) en de omgeving hierbij? Tot voor kort ontbrak het aan een praktische methodiek om hier grip op te krijgen. De norm NEN 8026 brengt daar verandering in. De methodiek die in december werd gelanceerd geeft organisaties houvast om de assets waardegestuurd in stand te houden. Voor de korte en lange termijn.

Helix Advies en ptg advies stonden aan de basis van de nieuwe NEN 8026. ‘Met deze methodiek helpen we organisaties om in het woud van ambities, en in relatie tot de organisatiewaarden, de juiste afwegingen te maken’, stelt Johan Smit, principal consultant asset- en onderhoudsmanagement bij Helix Advies. ‘Het zet de belangen van de waardeaspecten voor assets naast elkaar, afgestemd op de verwachte levensfase van die assets. Zo ontstaat een waardekompas dat richting geeft aan de instandhoudingseisen en -plannen voor de gebouwen in de vastgoedportefeuille.’

Johan Smit: ‘De NEN 8026 biedt handvatten voor waardegestuurd assetmanagement’

Professionalisering
Volgens Kees Rezelman, partner bij ptg advies, heeft assetmanagement de afgelopen decennia de stap gezet van ‘rennen naar plannen’. Met NEN 8026 wordt een volgende stap gezet in die professionaliseringsslag. ‘Het klinkt heel logisch om op waarde te sturen bij assetmanagement, maar toch gebeurt het nog te weinig. Het gaat nog te vaak sec over de balans tussen kosten, prestaties en risico’s. De verschillende waardeaspecten die moeten worden gerealiseerd met de assets worden niet altijd goed meegenomen.’

Met de lancering van NEN 8026 komt hier verandering in, verwacht Rezelman. ‘De methodiek geeft organisaties handvatten om de strategische discussie te voeren over de verschillende waardeaspecten van het vastgoed en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden. Daarnaast is het een krachtig middel om noodzakelijke organisatieveranderingen door te voeren in een tijd van grote vastgoedtransities. Dankzij NEN 8026 hebben we nu een methodiek met een eenduidig begrippenkader om strategisch en beleidsmatig richting te geven aan het vastgoedbeleid.’

Waardegestuurd
Met NEN 8026 maken organisaties de stap van kosten- en risico-gestuurde instandhouding naar waardegestuurd assetmanagement. Daarbij is het van belang dat afspraken die op strategisch niveau worden gemaakt, op tactisch niveau worden toegepast en op operationeel niveau uitgevoerd. Rezelman: ‘Het gesprek over waardegestuurd in stand houden moet op alle niveaus plaatsvinden. Het begint bovenin op strategisch niveau en eindigt onderaan in de operatie. De mensen van het tactisch niveau zorgen met de input vanuit de organisatie voor de ‘vertaling’ van boven naar beneden en omgekeerd.’

Smit: ‘Met deze methodiek wordt het voor organisaties makkelijker om de belangrijkste waarden van de assets inzichtelijk te maken. Op basis daarvan kunnen vervolgens, met behulp van het waardekompas, de juiste keuzes gemaakt worden voor het in stand houden van die assets. Daarbij gaat het niet enkel om financiële waarde, maar veel meer om de toegevoegde waarde voor de organisatie, de gebruikers en de omgeving. In de norm hebben we vastgelegd hoe we dit gestructureerd en met eenduidige afspraken en definities vorm kunnen geven. En hoe organisaties het kunnen doorvertalen naar integrale plannen voor instandhouding voor de korte en lange termijn.’

Kees Rezelman: ‘Er ontstaat rust in organisaties als de mensen deze methodiek gaan toepassen’

Radboud Universiteit
Twee organisaties die al werken met de nieuwe methodiek zijn de Radboud Universiteit en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Rezelman begeleidde de Nijmeegse universiteit het afgelopen jaar vanuit ptg advies bij de implementatie van waardegestuurd assetmanagement. ‘We hebben nog consequenter dan voorheen de organisatorische ambities van de universiteit vertaald naar het vastgoed. Dit heeft geleid tot een implementatieplan assetmanagement dat stapsgewijs wordt uitgevoerd.’

Ook het COA werkt met NEN 8026. Zij hebben vanuit hun vastgoedvisie en portefeuilleplan het waardegestuurd assetmanagement geborgd in hun Instandhoudingsbeleid. Smit: ‘Het COA heeft veel tijdelijke locaties. Het is daarom belangrijk om een goed overzicht te hebben van de levensfase en verwachting van alle locaties en gebouwen. Helix Advies heeft het COA geholpen met het vertalen van de vastgoedvisie naar de eisen voor instandhouding. Dit vormt de basis voor het waardekompas dat het COA hanteert voor al haar locaties. De volgende stap is om op basis hiervan de instandhoudingsplannen voor de korte en lange termijn op te stellen. Daar is het COA nu mee bezig en daar helpen wij aan mee.’

Missie
Smit en Rezelman zien het als hun missie om waardegestuurd assetmanagement niet alleen onder de aandacht te brengen van vastgoedprofessionals, maar ook bij bestuurders. Zij zijn er immers verantwoordelijk voor dat op strategisch niveau de juiste besluiten worden genomen over de vastgoedportefeuille. Samen met IVVD ontwikkelden zij een cursus Waardegestuurd assetmanagement volgens NEN 8026 en een Masterclass NEN 8026. Smit: ‘We laten organisaties kennismaken met de achtergrond en het gedachtegoed van waardegestuurd assetmanagement en maken ze wegwijs in de nieuwe methodiek. We laten zien hoe vanuit een integraal huisvestingsplan verbinding kan worden gemaakt naar het waardekompas. En we geven inzicht in de werkwijze om te komen tot plannen voor instandhouding.’

Rezelman: ‘Het is best een taai onderwerp. Het gaat over heel veel verschillende aspecten binnen diverse lagen van een organisatie. Van mensen tot informatie en van gebouwen tot installaties. Máár het is ook een heel belangrijk onderwerp. Er ontstaat rust in organisaties als de mensen deze methodiek gaan toepassen en het in de vingers krijgen. Dat is een groot goed.’

 


Bekijk de IVVD masterclass NEN8026 of

de training Waardegestuurd assetmanagement op onze agenda.